Logo
Nowe konto Załó?konto
BOOKANDMORE.PL – WIĘCEJ NIŻ ANTYKWARIAT INTERNETOWY – WIĘCEJ NIŻ KSIĘGARNIA INTERNETOWA – ZAPRASZAMY!

książki

muzyka

filmy

gry

    
Zakończenie lewa
książki muzyka filmy gry
nowe używane
Zakończenie prawa
Zakończenie lewa

Koszyk jest pusty

Koszyk
Zakończenie prawa

Regulamin


 

bookandmore, e-more4you
Serwis pośrednictwa kupna i sprzedaży on-line prowadzony przez firmę e-more4you, zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 341 / 199 Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Bookandmore, należy przez to rozumieć również e-more4you.

PRODUKT
Rzecz, która może być przedmiotem pośrednictwa kupna i sprzedaży w Bookandmore, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

UŻYTKOWNIK
Osoba fizyczna lub firma, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Bookandmore, w szczególności może uczestniczyć w handlu zarówno jako Kupujący i jako Sprzedający.

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKANDMORE
Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne.

Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub firma, posiadająca konto poczty elektronicznej.

Użytkownikami mogą być tylko osoby zamieszkałe na terenie Polski oraz firmy mające siedzibę w Polsce.

Przedmiotem handlu w Bookandmore mogą być produkty, których obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

Podawane przez Użytkowników ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Bookandmore przy produkcie, którego dotyczą.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Bookandmore, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Bookandmore niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Bookandmore podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.


REJESTRACJA
Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z Bookandmore dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego), adresu e-mail, nazwy pod którą Użytkownik występuje w Bookandmore, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

Rejestracja firmy, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy, spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z Bookandmore, adresu siedziby, adresu e-mail, nazwy pod którą Użytkownik występuje w Bookandmore, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Obowiązek aktualizacji danych nie dotyczy nazwy Użytkownika.

Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Bookandmore, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

Dane Użytkowników przystępujących do transakcji kupna i sprzedaży w Bookandmore, obejmujące adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres, przekazywane są Sprzedającemu i Kupującemu w celu sfinalizowania transakcji.

Użytkownik ma możliwość dostępu i zmiany swoich danych osobowych poprzez strony internetowe Bookandmore. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. Bookandmore może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą unikaniu zapłaty za prowizję i w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

PRYWATNOŚĆ
Polityka ochrony prywatności Bookandmore zawarta jest na stronie internetowej w dziale Bezpieczeństwo i prywatność i stanowi część niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Bookandmore traktuje dane przekazane w ramach tej polityki. Bookandmore nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych Użytkownika może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Bookandmore lub które otrzymał od Bookandmore lub innego Użytkownika (wliczając w to m.in. użycie adresów poczty elektronicznej dla celów spammingu lub prześladowania) do celów innych niż zawieranie i finalizacja transakcji w ramach usług Bookandmore.

Bez zgody Bookandmore niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie Użytkownikom Bookandmore.

PRZEBIEG TRANSAKCJI
Zgłoszenie zamówienia kupna przez Kupującego i akceptacja transakcji sprzedaży przez Sprzedającego oraz każde kolejne czynności w celu dokonania transakcji są prawnie wiążące i nie mogą być wycofane przez Użytkowników.

Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.

ZAWARCIE UMOWY
Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji transakcji sprzedaży. Sprzedający i Kupujący zostają o tym powiadomieni mailem przez Bookandmore. Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od daty akceptacji sprzedaży. W przypadku braku odpowiedzi ze strony kontrahenta w powyższym terminie, można od umowy sprzedaży lub kupna odstąpić.

CENY PRODUKTÓW I PODATKI
Ceny produktów są cenami brutto t.j. zawierają podatek od produktu VAT (w przypadkach, gdzie jest on obowiązujący).


NIEDOZWOLONE PRODUKTY

W ramach serwisu Bookandmore nie wolno oferować sprzedaży produktów, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich i/lub obowiązującą politykę Bookandmore.

LEGALNOŚĆ POCHODZENIA PRODUKTÓW

Wstawiając produkty na Bookandmore, Sprzedający potwierdza, iż jest on uprawniony do przekazania tytułu własności do tych produktów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej transakcji kupna. Bookandmore może zawiadomić odpowiednie władze o każdym przypadku podejrzenia, że oferowane produkty pochodzą z przestępstwa lub Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.

OPIS PRODUKTÓW

Produkty, które są oferowane na Bookandmore muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wstawiający ogłoszenie oferty jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia produktu i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

Opis produktu musi odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej transakcji.

Opis nie może służyć jako reklama lub sposób promocji produktów oferowanych poza Bookandmore. Opis oferty nie może zawierać propozycji kupna produktu poza serwisem Bookandmore.

SYSTEM KOMENTARZY

Użytkownikom dostępna jest funkcja o nazwie Ocena kupna i sprzedaży. Dzięki tej funkcji Użytkownicy mają możliwość wyrażenia opinii na temat przebiegu transakcji.

Wystawiający opinie ponosi odpowiedzialność za jej treść. Opinie te muszą być dokładne, uczciwe i nie mogą zawierać treści stanowiących naruszenie prawa.

Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkowników.

Bookandmore nie ingeruje w treść komentarza poza niezgodnymi z prawem przypadkami.

STRONA O MNIE
Każdy z Użytkowników po dokonaniu rejestracji może skorzystać z opcji Strona o mnie, która służy do zamieszczenia informacji charakteryzujących jego osobę oraz działalność. W tym celu może między innymi zamieścić swoje zdjęcie, dane kontaktowe.

Treść Strony o mnie nie może być sprzeczna z zasadami Bookandmore.

Zabronione jest wstawianie linków i odnośników do stron www.

Strona o mnie nie może zawierać informacji zachęcających do komunikowania się między Użytkownikami w celu dokonania transakcji poza Bookandmore. Niedozwolone jest umieszczanie listy produktów oraz informacji służących jako reklama lub sposób promocji.

Bookandmore zastrzega sobie prawo do usunięcia Strony o mnie, której treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

USUNIĘCIE UŻYTKOWNKA
Bookandmore zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zastrzeżenie sprzedaży poza portalem Bookandmore, spamming, reklama konkurencyjnych serwisów oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Bookandmore.

Bookandmore zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Bookandmore.

 

Zawieszenie konta jest równoznaczne z usunięciem Użytkownika oraz wszystkich jego ofert z Bookandmore. 

ROLA BOOKANDMORE
Produkty wystawiane są na sprzedaż przez Użytkowników. Bookandmore udostępnia techniczne środki potrzebne do przeprowadzenia transakcji.

Bookandmore nie sprawdza wszystkich produktów, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej oferty naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa.

Bookandmore zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej oferty, która ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

PROWIZJA
Usługi świadczone przez Bookandmore są odpłatne.

Za pośrednictwo sprzedaży Bookandmore pobiera prowizję od Sprzedającego w wysokości 3,9 % od ceny produktu ( w tym VAT ). Prowizja naliczana jest wtedy, gdy produkt zostanie sprzedany. W przypadku sprzedaży produktu o dużej wartości wysokość prowizji za sprzedaż będzie wynosić maksymalnie 30 PLN ( w tym VAT ).

Bookandmore wystawia faktury VAT na żądanie Użytkownika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BOOKANDMORE
Bookandmore nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Sprzedających ani za oferowane przez nich na sprzedaż produkty.

Bookandmore nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność produktów, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Bookandmore w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące produktów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

Bookandmore nie ma możliwości nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością zawieranych transakcji.

Bookandmore, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą Bookandmore, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane ze sprzedawanymi produktami, również te dotyczące niezgodności produktów z opisem oraz wysokością ofert cenowych.

Bookandmore nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i ewentualną czasową niemożliwość dostępu do serwisu oraz za włamania hakerskie prowadzące do pozyskania danych lub destabilizacji działania serwisu, czy innych nieprzewidzianych skutków.

ZMIANY REGULAMINU
Bookandmore zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Bookandmore.

Każdy Użytkownik zostanie o takiej zmianie powiadomiony e-mailem przez Bookandmore, w przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika umowa pomiędzy nim a Bookandmore wygasa, z zastrzeżeniem, że rozpoczęte przed zmianą Regulaminu transakcje będą prowadzone do ich zakończenia na dotychczasowych zasadach.

ROZWIAZANIE UMOWY
Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Bookandmore. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że dotychczas złożone oferty kupna i sprzedaży są wiążące, a rozpoczęte przed rozwiązaniem umowy transakcje będą prowadzone do zakończenia na zasadach obowiązujących w momencie ich wstawiania. Aby rozwiązać umowę z Bookandmore należy złożyć rezygnację z usług serwisu wysyłając e-mail na adres team@bookandmore.pl

Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji serwisu Bookandmore w przypadku:
- łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
- nie opłacania w terminie prowizji za pośrednictwo sprzedaży na Bookandmore,
- działania na szkodę Bookandmore lub jego Użytkowników,
- innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Bookandmore.

SPORY
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Bookandmore na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

WAŻNOŚĆ
Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

PRAWA AUTORSKIE BOOKANDMORE, E-MORE4YOU
Użytkownik uznaje, ze całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności związane z usługami Bookandmore należą do firmy e-more4you. Zabronione jest korzystanie z tych praw autorskich bądź z usług e-more4you do celów innych niż te ściśle związane z pośrednictwem kupna i sprzedaży, określone niniejszym Regulaminem.

bookandmore

e-more4you

są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

 

Copyright © bookandmore   Strona główna   O nas   Aktualności   Kontakt   Pomoc   Regulamin   Bezpieczeństwo i prywatność   
Serwis prasowy   Reklama   Konkursy   Współpraca   RSS   Mapa strony
  platnosci.pl
http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-01.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-02.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-03.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-04.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-05.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-06.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-07.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-08.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-09.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-10.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-11.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-12.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-13.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-14.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-15.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-16.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-17.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-18.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-19.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-20.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-21.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-22.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-23.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-24.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-25.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-26.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-27.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-28.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-29.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-30.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-31.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-32.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-33.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-34.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-35.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-36.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-37.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-38.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-39.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-40.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-41.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-42.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-43.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-44.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-45.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-46.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-47.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-48.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-49.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-50.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-51.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-52.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-53.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-54.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-55.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-56.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-57.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-58.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-59.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-60.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-61.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-62.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-63.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-64.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-65.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-66.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-67.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-68.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-69.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-70.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-71.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-72.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-73.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-74.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-75.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-76.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-77.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-78.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-79.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-80.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-81.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-82.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-83.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-84.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-85.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-86.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-87.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-88.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-89.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-90.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-91.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-92.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-93.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-94.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-95.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-96.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-97.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-98.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-99.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-100.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-101.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-102.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-103.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-104.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-105.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-106.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-107.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-108.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-109.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-110.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-111.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-112.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-113.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-114.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-115.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-116.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-117.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-118.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-119.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-120.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-121.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-122.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-123.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-124.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-125.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-126.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-127.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-128.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-129.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-130.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-131.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-132.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-133.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-134.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-135.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-136.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-137.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-138.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-139.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-140.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-141.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-142.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-143.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-144.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-145.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-146.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-147.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-148.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-149.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-150.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-151.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-152.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-153.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-154.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-155.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-156.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-157.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-158.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-159.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-160.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-161.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-162.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-163.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-164.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-165.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-166.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-167.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-168.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-169.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-170.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-171.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-172.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-173.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-174.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-175.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-176.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-177.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-178.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-179.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-180.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-181.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-182.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-183.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-184.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-185.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-186.html http://bookandmore.pl/cdk/coach03Home-187.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-01.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-02.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-03.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-04.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-05.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-06.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-07.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-08.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-09.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-10.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-11.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-12.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-13.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-14.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-15.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-16.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-17.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-18.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-19.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-20.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-21.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-22.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-23.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-24.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-25.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-26.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-27.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-28.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-29.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-30.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-31.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-32.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-33.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-34.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-35.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-36.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-37.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-38.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-39.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-40.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-41.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-42.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-43.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-44.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-45.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-46.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-47.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-48.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-49.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-50.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-51.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-52.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-53.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-54.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-55.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-56.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-57.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-58.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-59.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-60.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-61.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-62.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-63.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-64.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-65.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-66.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-67.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-68.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-69.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-70.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-71.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-72.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-73.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-74.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-75.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-76.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-77.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-78.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-79.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-80.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-81.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-82.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-83.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-84.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-85.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-86.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-87.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-88.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-89.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-90.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-91.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-92.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-93.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-94.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-95.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-96.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-97.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-98.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-99.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-100.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-101.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-102.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-103.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-104.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-105.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-106.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-107.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-108.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-109.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-110.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-111.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-112.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-113.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-114.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-115.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-116.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-117.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-118.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-119.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-120.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-121.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-122.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-123.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-124.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-125.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-126.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-127.html http://bookandmore.pl/cdk/gucci03Jing-128.html